เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงบ้านให้

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงบ้านให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ การมอบบ้านดังกล่าวให้กับนายอำนาจ ตีเงิน ราษฎรบ้านแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ยากไร้และมีอาการป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ตามปกติ อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรอีก ๒ คน ไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ๕๐,๐๐๐ บาทและกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอเบญจลักษ์ ๑๐,๐๐๐ บาทและการบริจาคจากทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องชาวอำเภอเบญจลักษ์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๙,๔๐๕ บาท ในการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายธรรมศักดิ์ สว่างวงษ์ ปลัดอําเภอ รักษาการนายอำเภอเบญจลักษ์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาชุมชนอำเภอเบญจลักษ์ โรงพยาบาลเบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าวได้มีหน่วยงานที่กล่าวมานั้น มอบเงินและสิ่งของให้แก่ครอบครัวนายอำนาจ ตีเงิน ณ บ้านเลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2