เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ นางญาน ดวงศรี ผู้ประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๑ หลัง มูลค่าความเสียหายประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาดชาดจังหวัดศรีะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นให้การต้อนรับและร่วมพิธี
ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
๑. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
๒. ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
๓. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
๔. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
๕. ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
๗. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออุทุมพรพิสัย
๘. ผู้นำท้องที่และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ณ บ้านเลขที่ ๒๗ บ้านหนองบัวหมู่ ๑๕ ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2