ลงพื้นที่ตรวจราชการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 18.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายการคลังของรัฐบาล : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และมอบเงินชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 1) แก่เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการ วิสาหกิจแปลงใหญ่ ผลิตภัณฑ์ OTOP โรงสีข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมนาแปลงใหญ่ตำบลโคกจาน โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ตรวจติดตามตามผลการดำเนินงานตามโครงการของรัฐบาล “โครงการคนละครึ่ง” เพื่อติดตาม ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการตามนโยบายกับกลุ่มผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชน พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการคลัง หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงคมนาคม ชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโคกจาน และพี่น้องประชาชน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2