เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาทโดยอำเภอศิลาลาด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จิตอาสา ร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. นางสำรอง พรบุญ ราษฎรบ้านเลขที่ 284 หมู่ที่ 1 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน จำนวน 3 คน
2. นายบุญยัง สมมา ราษฎรบ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันจำนวน 1 คน
ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นกับการครองชีพ รวมทั้งเมล็ดพืชพันธุ์ผักเพาะปลูก และสำหรับประกอบอาหาร และสร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนราชการ ภาคเอกชน ระดับจังหวัดและอำเภอร่วมมอบ
โดยมี นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภอศิลาลาด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัด ผู้แทนผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ผู้แทนผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 284 หมู่ที่ 1 ตำบลคลีกลิ้ง และบ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2