เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีผู้เข้าอบรม 660 คน จาก 22 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 6 รุ่น โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมและสาธิตในแปลงของสถานศึกษา เพื่อนำกลับไปปฏิบัติในโรงเรียน และบ้านต่อไป
โดยมี ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน ผู้แทนศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ส่วนราชการระดับอำเภอ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2