เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาทโดยอำเภอโนนคูณ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จิตอาสา ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คือ นายสวน พันธ์คำ ราษฎรบ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 9 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีครอบครัว ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นกับการครองชีพ รวมทั้งเมล็ดพืชพันธุ์ผักเพาะปลูก สำหรับประกอบอาหาร และสร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนราชการ ภาคเอกชน ระดับจังหวัดและอำเภอร่วมมอบ
โดยมี นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอโนนคูณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ขนส่งจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด รองประธานหอการค้าจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 9 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2