เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนักรณรงค

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง "GenZ เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ สร้างสุขภาวะที่ดี" ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดยมีนายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ ผู้ประสานงานสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างแกนนำของเยาวชนในการขับเคลื่อนและเป็นนักสื่อสารการรณรงค์และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมด้วยตนเองได้ ผ่านการเรียนรู้จากชุมชนคนสู้เหล้าตำบลเสียว ในมิติต่างๆรวมทั้งให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมืองและต่างอำเภอ ได้เรียนรู้วิถีชุมชนในพื้นที่ชนบท(การกิน อยู่และวิถีชีวิต)และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเด็ก เยาวชน ในชุมชนหมู่บ้าน
ทั้งนี้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาดชาติจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์นิเวศป่าชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2