เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น การเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมุ่งสู่การเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับเกียรติจากนายอุทิศ บัวศรี ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ฯ โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในกิจกรรม ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2