เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.จังหวัด) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาเงินกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 3 ราย วงเงินกู้รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,540,000 บาท
โดยมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ดังนี้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประมงจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2