เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาทโดยอำเภอกันทรลักษ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จิตอาสา ร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รายนางสาวเจติยาภรณ์ ประชัน ราษฎรบ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน จำนวน 2 คน ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นกับการครองชีพ รวมทั้งเมล็ดพืชพันธุ์ผักเพาะปลูก และไก่พันธุ์ไข่ สำหรับประกอบอาหาร และสร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนราชการ ภาคเอกชน ระดับจังหวัดและอำเภอร่วมมอบ
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด รักษาการนายอำเภอกันทรลักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทน ผบ.ฉก.3 ผู้แทนหน่วยทหารพราน ที่ 23 ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัด ผู้แทนผู้ปกครองศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2