เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 อำเภอราษีไศล เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ในการนี้ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตร ภายในบริเวณงาน
โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา นายปวีณ แซ่จึง อดีตผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวอำเภอราษีไศล เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2