เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาทโดยอำเภอกันทรารมย์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จิตอาสา ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. นายประสิทธิ์ เชื้อทอง ราษฎรบ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน จำนวน 5 คน
2. นางสาวนันทิยา แสงส่อง ราษฎรบ้านเลขที่ 339 หมู่ที่ 5 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันจำนวน 3 คน
ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นกับการครองชีพ รวมทั้งเมล็ดพืชพันธุ์ผักเพาะปลูก สำหรับประกอบอาหาร และสร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนราชการ ภาคเอกชน ระดับจังหวัดและอำเภอร่วมมอบ
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ รอง ผอ.สพม.28 ผู้แทนเกษตรจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลทาม และบ้านเลขที่ 339 หมู่ที่ 5 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2