เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัยเ จริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ วัดบ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม้า ซึ่งเป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี สมาชิก พอ.สว. หัวหน้า ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการต่างๆในการร่วมออก หน่วยในครั้งนี้ด้วย สำหรับบริการที่ได้นำไปให้บริการในวันนี้ประกอบด้วยการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการด้านทันตกรรม การให้บริการด้านแพทย์แผนไทย การให้บริการ ของ หน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ในการให้บริการตัดผม มีประชาชนมารับบริการ ประมาณ 300 คน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2