เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท โดยอำเภอวังหิน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จิตอาสา ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. นายบุญเลิง บุญส่ง ราษฎรบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน จำนวน 2 คน
2. นางสาวบังอร บุญมาก ราษฎรบ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันจำนวน 3 คน
ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นกับการครองชีพ รวมทั้งเมล็ดพืชพันธุ์ผักเพาะปลูก สำหรับประกอบอาหาร และสร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนราชการ ภาคเอกชน ระดับจังหวัดและอำเภอร่วมมอบ โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอวังหิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าผู้ปกครองศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หน.สนง.ปภ.ศก ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อแก้ว และบ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2