เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท โดยอำเภอเมืองจันทร์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จิตอาสา ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ นายบุญช่วย เมืองจะ ราษฎรบ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน จำนวน 2 คน โดยมีการมอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นกับการครองชีพ รวมทั้งพันธุ์ปลา เมล็ดพืชพันธุ์ผักเพาะปลูก สำหรับประกอบอาหาร และสร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนราชการ ภาคเอกชน ระดับจังหวัดและอำเภอร่วมมอบ
ทั้งนี้ ได้ร่วมชมการสาธิตกระบวนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมขังภายในบริเวณชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 ราย โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองจันทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ประมงจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าผู้ปกครองศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2