เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการส่ง

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในระดับพื้นที่ของบุคลากรฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เกิดความตระหนัก และมีวินัยในการออมกับกองทุน การออมแห่งชาติ ในการนี้ได้มอบนโยบาย 10 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาในระดับพื้นที่ต่อไป
โดยมี ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เสมียนตราอำเภอ ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครอง ในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมวโรบล ชั้น 1 โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2